ez_heap


'Pwned > CTF' 카테고리의 다른 글

9447 CTF search engine  (0) 2017.01.11
2016 chrismas ctf who is solo  (0) 2017.01.10
H3XOR CTF ezheap  (0) 2017.01.08
H3XOR CTF Be rich  (0) 2017.01.07
HolyShield 7 pwn 100  (0) 2017.01.06
2017 bob ctf casino  (0) 2017.01.05

1. CTF 본선가기 (갈 수 있을까 팀도 없는데 ㅠ)


2 .해외 여행가기(미국, 이탈리아 예상중..)


3. CVE 왕창 띄우기 (국내껀 많이 털어봤으니 CVE도 한번쯤은..)

'잡담' 카테고리의 다른 글

파이썬에서 int 최댓값 넘는 값을 음수로 반환.  (0) 2017.07.24
GeekPwn 후기  (0) 2017.05.16
2017년 목표  (0) 2017.01.08

pwn100라이브러리 안줘서 개뻘짓했는데 어떻게 뻘 짓했는지는 설명안드림...


왜냐면 쪽팔리니까 ㅠ


버그는 두가지있는데 포맷스트링 버그를 이용해 머니를 100000으로 만든 뒤 gets함수에 있는 bof를 이용해 풀면 된다 
'Pwned > CTF' 카테고리의 다른 글

2016 chrismas ctf who is solo  (0) 2017.01.10
H3XOR CTF ezheap  (0) 2017.01.08
H3XOR CTF Be rich  (0) 2017.01.07
HolyShield 7 pwn 100  (0) 2017.01.06
2017 bob ctf casino  (0) 2017.01.05
2017 bob ctf Megabox  (0) 2017.01.04

+ Recent posts